(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Töökeskkonnavolinike ja nõukoguliikmete 24-tunnine väljaõpe

Teadmiseks!

Töökeskkonna spetsialist peab olema igas ettevõttes olenemata töötajate arvust, ka ühe töötajaga ettevõttes. Koolitamine, mitte harvem kui viie aasta jooksul.

Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja alates 10 töötajaga ettevõttes. Koolitamine kahe kuu jooksul peale valimist.

Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindus alates 50 töötajatega ettevõttes. Liikme koolitus kahe kuu jooksul peale valimist.

Esmaabiandja peab olema määratud igas ettevõttes. Koolitamine ühe kuu jooksul peale määramist ja iga kolme aasta järel.

 

Hoia kokku oma närve ja raha tööinspektori ettekirjutiste ning trahvide arvelt ning tule kuula uuenenud koolitust!

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Sihtrühm. Ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

 

Koolituse maht. 24 akadeemilist tundi. 
 

Koolituse algus 10:00 ja orienteeruv lõpp 16:45 ehk siis kui teemad läbitud ja küsimustele vastatud.


Lektorid. Evelin Martin, Ülle Mugu.

 

Soovitame lugeda:

 

>> " Virgutusvõimlemine"

>> "Teadmiseks ettevõtjale pikemalt " 

>> "Tööl on kehva ja kodus virutad koerale jalaga" 

>> "Õpetaja töö on üks stressirohkemaid"

>> "Juhtimisülesande vastus"  

>> Videomaterjalid 

 

 

Teemad ja märksõnad

1. teema: ÜLDSÄTTED (1-ne päev)
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS (1-ne päev)
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll

2.5. Koostöö

3. teema: TÖÖLEPINGUSEADUSEST TULENEVAD NÕUDED (2-ne päev)

3.1.Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töökeskkonna ja-ohutuse korraldamisel.
3.2.Töökeskkonna alaste kulutuste maksustamine.
3.3 Psühhosotsiaalsed ohutegurid (tööstress, läbipõlemine ja kiusamine): mõõtmine ja ohjamine.

 

4. teema RISKIANALÜÜS (3-s päev)
4.1. Riskianalüüsi mõiste
4.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
4.3. Riski hindamise meetodid
4.4. Riskide ohjamise abinõud
4.5. Ergonoomia​

 

Õpitulemus. Õppija oskab korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid.​

​​

Lisainfoks. Töökeskkonna õppeid saab sooritada ka e-õppena ning aitame vastavalt firma vajadustele, standarditele, spetsiifikale ja võimalustele läbi viia ka kombineeritud töökeskkonna alaseid õppeid, kus 1 päev on auditoorne õpe ja teised 2 päeva iseseisvat e-õpet koolitaja juhendamisel. 3-päevast väljaõpet saab tellida ka sisekoolitusena firmasse.

Õpet korraldab meie koostööpartner Personaliekspert OÜ www.personaliekspert.ee

Õppele on väljastatud Haridus ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 7124 HTM

Personaliekspert OÜ on registreeritud EV Sotsiaalministeeriumis töökeskkonnavolinike ja keskkonnanõukogu liikmete välja- ning täiendõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Reg. nr. 30/2011.

 

Soodustused
Personaliekspert Koolitused poolt korraldatavatel koolitustel või koolitusreisil osalev eraisik saab näidata tasutud koolitustasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele (§26, lg2) 21%. Antud soodustuse saamiseks palume koolitusel osalejal sellest teada anda OÜ-le Personaliekspert . Siis saab koolitusfirma Maksu- ja Tolliametile edastada nõutavad andmed (nimi ja isikukood) eraisikule tulumaksu tagastamiseks.

Seda koolitust pole vaja? Millist koolitust oleks vaja? Sellistel ja teistel koolitusteemadel saab sõna võtta meie Täiendõppekeskuse kliendikeskuses facebookis www.facebook.com/T2iendoppekeskus

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>